Brockhaus riemann zenei lexikon online dating

Eftersom ett mål med Körcentrum Syds verksamhet är att stärka körlivet och körforskningen regionalt och utveckla den nationellt, har ett behov av att kartlägga körforskningen och dess status quo formulerats. “Literaturbericht zur Hymnologie: Englischsprachige Dissertationen und Arbeiten 1997–2006”. Detta bland annat på grund av att körsjungandet står starkt i Sverige, medan körforskningen är nästintill osynlig eller tycks gömma sig bakom andra forskningstematiska inriktningar (musikpedagogiska, vokalmusikaliska, (musik)sociologiska, akustiska etcetera). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. L UNDUNI VERS I TY PO Box117 22100L und 46462220000 Körforskning. A Global Bibliography Lund/Malmö, Körcentrum Syd, 2010 Dr. A Global Bibliography KOMMENTAR INLEDNING Detta är en körforskningsbibliografi. Den har sammanställts på uppdrag av Körcentrum Syd i syfte att kartlägga körforskningen i Sverige och globalt. “Hymnológia a slovenská hudobná historiografia v 20. [Hymnology and Slovak music historiography in the 20th century]. Avsikten med denna bibliografi är därför inte minst att synliggöra den körrelaterade forskning som ej sällan utförts inom andra ämnesområden än de musikaliska och därför blivit förbisedda av körforskare och körledare med flera, och därmed hamnat utanför körforskningens diskurser. Stuttgart 1921–1951 Schwäbische Sängerzeitung: Zeitschrift für den Chorgesang. Ett annat syfte är att ge en orientering om och i körforskningens mångfald över tid och rum samt att belysa problematiken kring den ofta framhållna skiljelinjen mellan musikpedagogiska och musikvetenskapliga körforskningsansatser. Trossingen 1969–2006 Sjungikör: medlemstidning Ungikör. Jörlanda 2002– Studentsångaren i Lund: tidskrift för Lunds studentsångförening: organ för Lunds studentsångförening. Lund 1961–1969 Svenska sångarförbundet: tidning för svenska sångare.

Denna forskning är samtidigt ett exempel på en förskjutning från ett produktions- till ett receptionsperspektiv, eftersom den i stor utsträckning undersöker lyssnarfrågor och inte framförande- eller kompositionsfrågor. Körkonstituerande element kan enligt henne till exempel vara – ett mer eller mindre fast medlemskap – en åtskillnad mellan repetition och framförande – ett oftast specifikt repertoarval – en bekräftad respektive accepterad körledare – en sammanslutning av icke-professionella.6 Denna kördefinition beskriver ”kör” utifrån dess struktur, vilket kan anses vara ett traditionellt sätt att definiera samhälls- och musikformationer. De Kalb, Ill.: Northern Illinois University Press; Ternström, Sten (1989). Systems for synthesising singing and for enhancing the acoustics of music rooms: Two aspects of shaping musical sounds. Studentsången stod i fokus för Leif Jonssons avhandling Ljusets Riddarvakt19 som syftade dels till att kartlägga studentsången i Sverige på 1800-talet, dels till att beskriva den utifrån dåtida politiska, sociala och kulturella faktorer. Liksom det kan vara lämpligt att dikotomisera ”det sakrala” och ”det sekulära” i syfte att närma sig körväsendets roll i samhällen kan det vara meningsfullt att skilja på ett tonsättar- och ett lyssnarperspektiv. En bok om svensk manskörssång och Svenska Sångarförbundet. 25 Till exempel mässor, passioner, requiemer och körverken av Johann Sebastian Bach, Ludvig van Beethoven, Johannes Brahms, Joseph Haydn, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart och andra. Det finns förvånansvärt lite historiskt inriktad grundforskning utifrån befintligt arkiv- och biblioteksmaterial om körlivet i Sverige från 1900-talets början fram till idag. En bibliografi 42 © Ursula Geisler Choral Research. En bibliografi Kyrkosångsförbundet: organ för Sveriges kyrkosångsförbund. London 1844–1902 Musik-kultur: tidskrift för Sverges bildningsälskande musikvänner: organ för Sverges musikpedagogiska förbund. The organist and choirmaster: a mid-monthly musical journal. Att såväl humanistisk som pedagogisk forskning har ett intresse för körväsendet hänger inte minst ihop med ett antagande, som bland andra Ragnhild Sandberg Jurström har formulerat: ”Den sociala och kulturella gemenskap som finns i en kör har en specifik karaktär som inte är lik någon annan verksamhet”.1 Denna ”specifika karaktär” utgörs 1 Sandberg Jurström, Ragnhild (2004). Att det i stor utsträckning världen över finns forskning om olika körfenomen med inriktning på pedagogiska, historiska, etnologiska, kulturella, psykologiska, akustiska, sociologiska, diskurs- och musikanalytiska, strukturella, organisatoriska, topografiska, uppförandepraktiska, genus- och tonsättarrelaterade och hälso- och klangrelaterade aspekter går inte att förneka. Men dessa forskningsperspektiv har inte i nämnvärd grad syntetiserats eller ens sammanställts på ett samlat bibliografiskt sätt. Det befinner sig ännu i sin linda både som akademiskt ämne och institutionellt. Verlags-Anstalt (Beiträge zu Liturgie und Spiritualität, 9). “Literaturbericht zur Hymnologie: Deutschsprachige Länder (2004, 2005) 2006”. I vilken utsträckning hittills framlagda körforskningsresultat har fått genomslag i det praktiska körsjungandet är svårt att bedöma.

Search for brockhaus riemann zenei lexikon online dating:

brockhaus riemann zenei lexikon online dating-59brockhaus riemann zenei lexikon online dating-83brockhaus riemann zenei lexikon online dating-32brockhaus riemann zenei lexikon online dating-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “brockhaus riemann zenei lexikon online dating”